Bình chọn Edited: Dữ liệu Sân Vận Đông

Đóng góp
You must be logged in to vote on edits Đóng góp

Change these Stadiums?

Old Stadium DataNew Stadium DataBình chọn
TênBenito Juárez Oaxaca
Sức chứa15,000
Địa điểmOaxaca
Quốc giaMexico
TênEstadio Instituto Tecnológico de Oaxaca
Sức chứa14,600
Địa điểmOAXACA
Quốc giaMexico
TênBruno José Daniel
Sức chứa18,000
Địa điểmSanto André
Quốc giaBrazil
TênBruno José Daniel
Sức chứa12,000
Địa điểmSANTO ANDRÉ
Quốc giaBrazil
TênNeo GSZ
Sức chứa14,000
Địa điểmLarnaca
Quốc giaCyprus
TênNeo GSZ
Sức chứa13,032
Địa điểmLARNACA
Quốc giaCyprus
TênThe Edinburgh Area Civil Service Sports Associatio
Sức chứa1,500
Địa điểmEdinburgh
Quốc giaScotland
TênChristie Gillies Park
Sức chứa15,069
Địa điểmEDINBURGH
Quốc giaScotland
TênStadion Jatidiri
Sức chứa15,000
Địa điểmSemarang
Quốc giaIndonesia
TênStadion Jatidiri
Sức chứa25,000
Địa điểmSEMARANG
Quốc giaIndonesia
TênStadio Comunale Chieri
Sức chứa4,000
Địa điểmChieri
Quốc giaÝ
TênSTADIO COMUNALE PIERO DE PAOLI
Sức chứa2,000
Địa điểmCHIERI
Quốc giaÝ
TênGuido Biondi
Sức chứa7,500
Địa điểmLanciano
Quốc giaÝ
TênGuido Biondi
Sức chứa5,544
Địa điểmLANCIANO
Quốc giaÝ
TênDolphin Stadium
Sức chứa11,500
Địa điểmBrisbane
Quốc giaÚc
TênMoreton Daily Stadium
Sức chứa11,500
Địa điểmBRISBANE
Quốc giaÚc
TênGSP
Sức chứa22,859
Địa điểmNicosia
Quốc giaCyprus
TênNeo GSP
Sức chứa22,859
Địa điểmNICOSIA
Quốc giaCyprus
TênTsirion
Sức chứa14,400
Địa điểmLimassol
Quốc giaCyprus
TênTsireio
Sức chứa13,331
Địa điểmLIMASSOL
Quốc giaCyprus
TênAmmochostos
Sức chứa5,000
Địa điểmFamagusta
Quốc giaCyprus
TênAmmochostos Epistrophi
Sức chứa5,500
Địa điểmLARNACA
Quốc giaCyprus
TênKoinotikoo Chlorakas
Sức chứa3,500
Địa điểmChlorakas
Quốc giaCyprus
TênKoinotiko Chlorakas
Sức chứa3,500
Địa điểmCHLORAKAS
Quốc giaCyprus
TênKLFA Stadium
Sức chứa18,000
Địa điểmKuala Lumpur
Quốc giaMalaysia
TênKuala Lumpur Football Stadium
Sức chứa18,000
Địa điểmKUALA LUMPUR
Quốc giaMalaysia
TênBet Butler
Sức chứa2,025
Địa điểmDumbarton
Quốc giaScotland
TênDumbarton Football Stadium
Sức chứa2,020
Địa điểmDUMBARTON
Quốc giaScotland
TênNissan Stadium
Sức chứa72,327
Địa điểmYokohama
Quốc giaNhật
TênJapan National Stadium
Sức chứa68,000
Địa điểmTOKYO
Quốc giaNhật
TênKumamoto Athletics Stadium
Sức chứa32,000
Địa điểmKumamoto
Quốc giaNhật
TênEgao Kenko Stadium
Sức chứa32,000
Địa điểmKUMAMOTO
Quốc giaNhật
TênNeo GSP Stadium
Sức chứa22,859
Địa điểmNicosia
Quốc giaCyprus
TênGSP
Sức chứa22,859
Địa điểmNICOSIA
Quốc giaCyprus
TênAntonis Papadopoulos
Sức chứa9,782
Địa điểmFamagusta
Quốc giaCyprus
TênAntonis Papadopoulos
Sức chứa10,230
Địa điểmFAMAGUSTA
Quốc giaCyprus
TênMurillo Toro
Sức chứa31,000
Địa điểmIbagué
Quốc giaColombia
TênManuel Murillo Toro
Sức chứa33,000
Địa điểmIBAGUÉ
Quốc giaColombia
TênMonumental de Palmaseca
Sức chứa52,000
Địa điểmCali
Quốc giaColombia
TênDeportivo Cali
Sức chứa55,000
Địa điểmPALMIRA
Quốc giaColombia