Bình chọn MỚI: Dữ liệu nhaan viên

Đóng góp
You must be logged in to vote on edits Đóng góp

Add these Staff Members?

Co so du lieu nhân viênBình chọn
TênJanusz Niedźwiedź
Ngày sinhJan 23, 1982
CLBWidzew Lodz
Quốc giaBa Lan
Không
TênAhmet Yildirim
Ngày sinhFeb 25, 1974
CLBAmed SK
Quốc giaThổ Nhĩ Kĩ
Không